ďťż

Witam. Moi sąsiedzi często rozpalają ognisko tuż obok drewnianego domu (ok. 2 m). Płomienie sięgają nieraz 1 piętra. Stwarzają niewątpliwie zagrożenie pożarowe dla siebie i innych (osiedle domów w układzie segmentowym). jeśli naruszają przepisy o ochronie przeciwpożarowej, proszę o podanie przepisu, który łamią i tryb mojego postępowania w takiej sytuacji. Podjęcie działań w takiej sytuacji uważam za swój obowiązek. Dziękuję. Krzysztof

Ostatnia odpowiedĹş z 31-10-2013. Pytanie zadał Krzysztof w kategorii Przepisy przeciwpożarowe o godzinie 09:49 dnia 13-07-2013.

OSTATNIA ODPOWIEDĹš

  • Witam tu znajdziesz swoją odpowiedz Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności: • rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§ 4 ust. 1 pkt 5), • składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu (§ 4 ust. 1 pkt 6) • używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych (§ 41 ust. 3), • wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach nie wyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów (§ 40 ust. 1). W związku z powyższym, jeżeli nie dojdzie do naruszenia m.in. nadmienionych powyżej przepisów oraz zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności, to palenie ognisk na terenie posesji nie będzie stanowić naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż zgodnie art. 13 ust. 1 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania. Wyłączenia od tej reguły stanowią ustępy 2, 2a, 2 b oraz 3 ww. artykułu. Zgodnie z art. 13 ust. 3 dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.

    Odpowiedział Strażakpsp o 12:07 dnia 31-10-2013.

Odpowiedz na to pytanie

Odpowiedź:

Prosimy nie podawać danych osobowych!
Nick autora odpowiedzi:


Wynik dodawania : (tak blokujemy roboty internetowe)

To pytanie jest związane z hasłami dom drewniany, ognisko.

Straż Pożarna - Zadaj Własne Pytanie
Wczytuję wyszukiwarkę
KATEGORIE PYTAŃ
NAJNOWSZE PYTANIA